Regulamin konkursu LOVIO HOME MÓJ TATA JEST SUPERBOHATEREM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „MÓJ TATA
  JEST SUPERBOHATEREM” zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma MANTA S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Bardowskiego
  10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000447569, posiadającą NIP 524-24-42-106, REGON nr 017519803zwana dalej
  „Organizatorem”.
 3. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Tata jest Twoim
  superbohaterem? Dobrowolnym zaobserwowaniu profilu marki LOVIO HOME w serwisie
  społecznościowym Instagram lub w serwisie społecznościowym Facebook. Dobrowolnym
  polubieniu posta konkursowego. Dobrowolnym dodaniu informacji o konkursie na swoim
  Instastories.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być́ każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia
  1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) zwana dalej
  „Uczestnikiem”.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony
  internetowej facebook.com oraz instragram.com. profilu marki LOVIO HOME.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie rozpoczyna się w dniu 18 czerwca 2024r.
  o godzinie 00:00:00 i trwa do 23 czerwca 2024 r. do godziny 23:59:59.
 7. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja,
  powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanej odpowiedzi
  przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231z. ze zm.)
  oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
  nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej. Uczestnik oświadcza, że żadne
  osoby trzecie nie wystąpią̨ w stosunku do Organizatora z żadnymi uzasadnionymi roszczeniami z
  tytułu naruszenia praw autorskich, a jeśli takie roszczenia się̨ pojawią zobowiązuje się zwolnić
  Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia
  roszczeń́ osób trzecich.
 9. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść przed przystąpieniem
  do Konkursu.
 10. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 11. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest
  dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 12. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w
  Regulaminie.
 13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
  zarządzany ani powiązany z podmiotem będącym właścicielem serwisu społecznościowego
  Facebook oraz serwisu Instagram. Serwis Instagram oraz serwis Facebook nie ponosi
  odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje
  związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 8
  Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego
  Instagram oraz serwisu społecznościowego Facebook.
 14. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą
  przetwarzane przez Organizatora, a nie przez serwis Instagram oraz serwis Facebook.
 15. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
  loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
  ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 16. Konkurs prowadzony jest równolegle w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram
  marki LOVIO HOME należącej do firmy MANTA S.A.

§2 UCZESTNICY

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
  pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora Konkursu, a także członkowie
  najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są̨:
  małżonkowie i dzieci, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z
  pracownikiem,wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo takich pracowników.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisach
  społecznościowych Instagram oraz Facebook spełniającego warunki serwisu.
  § 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 5. Do udziału w Konkursie konieczne jest zalogowanie się Uczestnika na swoje Konto w serwisie
  społecznościowym Instagram lub w serwisie społecznościowym Facebook.
 6. Zadanie konkursowe będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jak zamierzasz
  sprawić, żeby Dzień Matki był dla Twojej Mamy pełen radości i szczęścia? Dobrowolnym
  zaobserwowaniu profilu marki w serwisie społecznościowym Instagram lub w serwisie
  społecznościowym Facebook. Dobrowolnym polubieniu posta konkursowego. Dobrowolnym
  dodaniu informacji o konkursie na swoim Instastories.
 7. Uczestnik w okresie Konkursu może opublikować dowolną liczbę zgłoszeń, z zastrzeżeniem, iż
  nawet w takiej sytuacji może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę.
 8. Zgłoszenia konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za
  obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub
  przekonania innych osób bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra
  osobiste i prawa autorskie). Zgłoszenia konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady,
  nie będą brały udziału w Konkursie i będą na bieżąco usuwane.
 9. Zgłoszenie konkursowe winno być autorską i samodzielną pracą Uczestnika Konkursu, dotychczas
  niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach. Zgłoszenie Konkursowe naruszające
  postanowienia zdania poprzedzającego zostaną wykluczone z Konkursu.

§ 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez 3-osobową Komisję Konkursową do
  dnia 27 czerwca 2024 roku.
 2. W Konkursie przewidziane są 3 (słownie: trzy) nagrody w postaci:
  Nagroda I – Odkurzacz workowy LOVIO VacuuCapsule LVBVC001
  Nagroda II – Grill elektryczny LOVIO LVEG001BK
  Nagroda III – Szklany czajnik elektryczny LOVIO LVGEK001
 3. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody wydanej
  w Konkursie nagroda zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku
  dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego
  podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
  podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej
  nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona
  odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Nagroda nie będzie podlegała wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również
  możliwe odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
 5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi po podaniu prawidłowych danych, o których mowa w ust.
  7 poniżej. Koszt dostarczenia Nagrody ponosi Organizator.
 6. Organizator wyśle Laureatowi przyznaną Nagrodę przesyłką kurierską.
 7. Warunkiem odebrania przez Laureata przyznanej mu nagrody jest przesłanie przez Lauerata do
  Organizatora w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook danych koniecznych
  do nadania nagrody przesyłką kurierską:
  a) imienia i nazwiska b) adresu korespondencyjnego c) numeru telefonu
 8. Wysyłka produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest możliwa.
 9. Brak otrzymania przez Organizatora informacji wskazanych w ust. 7 powyżej w terminie siedmiu
  dni kalendarzowych od poinformowania Laureata o wygranej oznacza odstąpienie od prawa do
  otrzymania nagrody.
 10. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez Organizatora na
  wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa
  Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać
  Nagrodę w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.
 11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na publikację wyróżnionego zgłoszenia na
  serwisie Instagram i Facebook – konto lovio_home bez dodatkowego wynagrodzenia.
 12. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: odmówi przyjęcia Nagrody, kontakt z
  Laureatem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie Laureata, Laureat nie spełnia
  warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania
  Nagrody.

§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona Komisja Konkursowa
  powołana przez Organizatora.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 czerwca 2024 r. w siedzibie Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy opublikowali zgłoszenia konkursowe pod
  postem konkursowym, dokona wyboru 3 (trzech) zgłoszeń, które zdaniem Komisji Konkursowej
  będą najciekawsze. Przy wyborze zgłoszenia Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę
  najbardziej interesującą odpowiedź opisaną przez Uczestnika.
 4. Autorom zgłoszenia konkursowego wybranemu przez Komisję Konkursową zostanie przyznana
  Nagroda.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 27 czerwca 2024 r. w wiadomości pod postem
  konkursowym.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej
  wysłanej w serwisie Instagram lub Facebook.
 7. Lista Laureatów zostanie opublikowana pod postem konkursowym na profilu Facebook oraz
  Instagram.
 8. Laureat nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 9. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość
  pieniężną.
 10. Laureat Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagrody
  poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest MANTA S.A.  z
  siedzibą w Warszawie przy ul. Bardowskiego 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
  Rejonowym m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000447569, posiadającą NIP 524-24-42-106, REGON
  nr 017519803
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może skontaktować się z Organizatorem, kierując korespondencję:
   listownie, na adres: MANTA S.A. ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa
   mailowo, na adres: manta@manta.com.pl
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres
  wysyłki: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto – przetwarzane będą na
  potrzeby związane z jego przeprowadzeniem oraz w celu rozliczenia podatkowego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w
  Konkursie.
 5. Niepodanie przez Uczestnika danych nie spowoduje jednak żadnych negatywnych konsekwencji,
  poza brakiem możliwości obsługi i rozstrzygnięcia zgłoszenia w Konkursie, w tym przyznania
  nagrody.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie art.6ust.1f) RODO w celach
  przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września
  1994r. o rachunkowości.
 7. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa:
   prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o swoich
  danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
   prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do
  uzupełnienia danych niekompletnych;
   prawo usunięcia danych osobowych;
   prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   prawo do przeniesienia danych osobowych;
   prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem
  przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przekazywane: pracownikom i współpracownikom
  Organizatora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub
  działania na rzecz Uczestnika Konkursu; firmom realizującym dostawę nagród oraz podmiotom
  uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez czas rozstrzygnięcia Konkursu,
  a dane laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat podatkowych (ze względu na
  wymagania ustawy o rachunkowości).
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w
  tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do Państw trzecich.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej na adres
  siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs LOVIO HOME” lub za pośrednictwem
  poczty e-mail, na adres e-mail manta@manta.com.pl
 2. Reklamację pisemną należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje
  mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu
  terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania
  wiadomości email, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla
  pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje
  zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko,
  dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej
  nieważności.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca
  reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji
  lub na adres email, z którego została przesłana reklamacja, w terminie 7 dni od daty podjęcia
  przez Komisję Konkursowa decyzji w sprawie reklamacji.
  § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2024 r.
Polityka prywatności   |   Regulamin